امام محمد باقر علیه السلام: هرچیز بهاری دارد و بهار قرآن ماه رمضان است.
حدیث
Enter Title

به مناسبت فصل نیایش فرهنگسرای قرآن( کتابخانه هدی) برگزار می نماید :

مسابقه کتبی (با قرآن باشیم)

1-در تفسیر کدام آیه به ظهور حضرت مهدی اشاره شده است ؟

الف . آیه 30                   ب. آیه 5                    ج. آیه 7

2- اگر تاریخ قیامت مشخص میشد چه مشکلی برای انسان پیش می آمد ؟

الف. هدفهای تربیتی خداوند برای انسان تحقق پیدا نمی کرد .      

ب. انسان یا دچار غفلت می شد یا اضطرار                                                                                        ج. هر دو مورد

3-  منظور از احسن عملا  چیست.؟

الف. عقل و خرد کاملتر         ب. خداترسی بیشتر،. آگاهی فزونتر بر اوامر و نواهی الهی             ج. همه موارد

4-شهیق در اصل به چه معنی است .؟

الف جایگاه بد               ب. صدای زشت و منکری همچون الاغ                                       ج . راه کفر و شرک

5 . وجود نظم در هر دستگاه نشانه چیست .؟

الف. تضاد                                               ب. اسرار و فلسفه                                            ج . علم و قدر ت

6- دوزخیان دلیل اصلی بدبختی خود را در چه می دانند . ؟

الف . نداشتن گوش شنوا و عقل                             ب. نداشتن رهبر و راهنما                     ج . مخالفت با دستورات الهی        

7- حضرت پیامبر (ص) چه چیزی را بدتر از گناه گناهکاران می دانستند.؟

الف. تصدیق نکردن پیامبران                    ب. هوای نفس                                ج  .  نداشتن عقل و خرد

8- دروغ پردازان چه چیزی را مایه تخدیر مغزها می دانستند .؟

الف . مذهب                                                    ب. خداشناسی                                 ج.  کتب آسمانی                     

 9- منظور از عقل در قرآن چیست . ؟

الف . حیا                                                      ب.   معرفت راستین                              ج . دین                 

      10- چه عواملی باعث بدبختی و گمراهی انسان می شوند . ؟

      الف . بلایای طبیعی    ب. غرورو لجاجت ، سرکشی. فاصله گرفتن ازحق     ج.  غرور ، صفات زشت .گوش ناشنوا    

 

………………………………………………………….

زمان : 29/1/94 – لغایت 15 اردیبهشت                                                        تلفن : 3-555775141 داخلی 135

 

 نام ونام خانوادگی:................................سن:....................شماره تماس:.....................شماره همراه :...............

 

ردیف

الف

ب

ج

ردیف

الف

ب

ج

1

 

 

 

6

 

 

 

2

 

 

 

7

 

 

 

3

 

 

 

8

 

 

 

4

 

 

 

9

 

 

 

5

 

 

 

10

 

 

 

 

منبع : تفسیر نمونه جزء 30 - سوره مبارکه ملک